Skip Navigation LinksAkademie0301-2545

Akademie


 EKSAMENROOSTER MAART 2018.pdf

  Vakkeuse vorm: Vakkeuse 2018 Gr 10-12.pdf


Akademiese ondersteuningsprogram.pdf

 

Veels geluk aan Abri de Swardt - Dux-leerder van HS Outeniqua in 2006 - met sy Meestersgraad in Skone Kunste/Fine Arts by die Universiteit van Londen, wat hy met onderskeiding/cum laude behaal het. Hy en sy ouers bedank die skool en vir Mnr Hendrik Smit, vir die inspirerende en ondersteunende bydrae om hom op die pad te plaas.

Baie geluk aan Michelle Zamudio wat haar Doktorsgraad in Chemiese Ingenieurswese op 24 April 2014 aan Stellenbosch Universiteit verwerf het. Sy was in 2005 'n matriekleerling aan Hoërskool Outeniqua.


 


Adjunkhoof: Mnr C.A. Hattingh

AKADEMIESE VISIE EN MISSIE VAN HOËRSKOOL OUTENIQUA

Die visie, missie en kernwaardes wat deur die skool in die algemeen nagestreef word,

word sterk onderskryf. Die gedragskode vir onderwysers word onvoorwaardelik aanvaar.

Ons missie is onderwys- en onderrigbeoefening soos dit neerslag vind in die skepping, toepassing en oordrag van kennis en vaardighede deur:

 • die bevordering van 'n akademiese kultuur binne die skoolgemeenskap;
 • die ontwikkeling van die vermoë tot krities-wetenskaplike denke;
 • die aanbieding van relevante wetenskaplike onderwys;
 • die omvattende ontwikkeling van die kind in sy totaliteit vanuit die akademiese kultuur.


  Om die visie na te streef om as akademiese instelling die prestasies en geluk van leerders en opvoeders te handhaaf en verder uit te bou;

   
  In die uitvoering van die handelinge op grond van die missie en visie die volgende waardes te handhaaf as basis van die skool se breë Leerprogram:
 • 'n Volgehoue strewe na voortreflikheid;
 • Akademiese vryheid, met inagneming van die subjektiwiteit en feilbaarheid van alle kennis en insig;
 • Die reg op vryheid van spraak en meningsverskil binne die raamwerk van verantwoordelikheid;
 • Eerbied vir alle lewe;
 • Die ontwikkeling van respek en waardering vir kultuurverskeidenheid; Daar  moet   voortdurend op relevante transformasie gefokus word - ook binne die onderrigsituasie in die klas;
 • Die handhawing van 'n geordende omgewing wat aan die eise van billikheid en menswaardigheid voldoen;
 • Die vereiste om alle besluite en handelinge op akademiese gebied op betekenisvolle inligting te baseer;
 • Die waardering vir en ontwikkeling van personeel op posvlakke 1 en 2;
 • Die bevordering van demokratiese prosesse in die akademiese opset;
 • Christelike waardes en beginsels;
 • Die beginsels van Diversiteit en Inklusiewe Onderwys word sterk ondersteun en moet in die onderrigleerproses toegepas word.

 

Die skool vir elke kind / Kwaggas vir kwaliteit

 

Sien ook ons Akademiese Aksieplan.pdf