Skip Navigation LinksLandsdiens

​LANDSDIENS

Registrasie vind gedurende die eerste kwartaal plaas.

Ons is gegrond op die beginsels van 4 LIEFDES:
Liefde vir jou Skepper
Liefde vir jou Medemens
Liefde vir die Natuur
Liefde vir Arbeid

Ons spog met 3 leerders wat in die algelope 4 jaar hulle Springbokkleure vir landsdiens ontvang het: Andri van Rooyen, Marcus Nieuwenhuys en Leandri Vrolijk.

Visie:
Die Landsdiensbeweging is ‘n opvoedkundige jeugbeweging wat daarna streef om die jeug vaardig te maak in die hantering en bewaring van die omgewing in sy totaliteit. Om dié doel te bereik, word van omgewingsgerigte aktiwiteite en tegnieke gebruik gemaak.

Missie:
Om ‘n ware Landsdiener te wees (die omgee, betrokke wees en DOEN, wat omgewingskwessies in totaliteit betref), so saam aan te bied dat dit sal aansluit tot ‘n lewenswyse vir elke Landsdiener om sodoende ‘n goeie inwoner van SUID-AFRIKA te kan wees. Sodoende werk Landsdieners saam tot omgewingsopheffing en gepaardgaande landstrots en verskilmakende burgerskap in die land.

DOELSTELLINGS
Om Bybelse waardes te handhaaf en liefde vir God te ontwikkel en vas te lê;
Om liefde en waardering vir en betrokkenheid by die bewaring, benutting en verbetering van die omgewing in totaliteit as natuurlike erfenis te ontwikkel;
Om liefde en waardering vir en betrokkenheid by die bewaring, bevordering en uitbouing van die kulturele omgewing te ontwikkel;
Om kennis, vaardighede en houdings by die lede tuis te bring wat hulle in staat sal stel om huidige en toekomstige uitdagings doelgerig, selfstandig en verantwoordelik die hoof te bied;
Om geleenthede aan die lede te bied om saam met ander te verkeer en sodoende begrip en waardering vir belangrike groepwaardes te ontwikkel;
Om die kragte van alle belangstellendes doeltreffend saam te snoer ter bereiking van die beweging se doelstellings;
Om deur die godsdienstige inslag van die beweging geleentheid te skep vir godsdiensuitlewing in liefde vir GOD die SKEPPER, liefde vir die medemens, liefde vir die omgewing en liefde vir arbeid en diens.

LIDMAATSKAP: Die Landsdiensbeweging is oop vir almal wat die doelstellings van die beweging onderskryf, d.w.s. enige ouderdom, geslag, geloof en ras.

BYEENKOMSTE: Woensdae

Omgewingsprojek- Papierherwinning

VERANTWOORDELIKE PERSONE
Klubleier – Me C. Jordaan
Hulponderwysers – Klubbestuur – bestaan uit 6 leerders en word jaarliks herverkies deur die klubleier.

GELEENTHEDE VIR ONTWIKKELING
Leerders wat op die bestuur dien, ontvang geleentheid om aktiwiteite, kampe ens. te reël en help reël. Leerders word ook geleentheid op ‘n kamp gegun om tot ‘n kampleier of groepleier verkies te word en sodoende hulle leierskapsvaardighede te ontwikkel en te verbeter.
 
PRESTASIETOEKKENINGS

MERIETE TOEKENNING
SILWER Prestasie
(1 jaar lid ; 100% kampbywoning ; 95% aktiwiteitsbywoning)

IMPALA Toekenning
(2 jaar lid ; 100% kampbywoning ; 95% aktiwiteitsbywoning)

GOUE Prestasie
(3 jaar lid ; 100% kampbywoning ; 95% aktiwiteitsbywoning)

LEIERSKAP Toekenning
(4 jaar lid ; 100% kampbywoning ; 95% aktiwiteitsbywoning ; dien op skoolbestuur of junior streeksbestuur of aangewys as kampleier by enige kamp)

HALFKLEURE
Gr. 8 & 9 wat gekies word om die Suid-Kaap by ‘n Nasionale kamp te verteenwoordig, m.a.w. Suid-Kaap Kleure.

JUNIOR KLEURE
Gr.8 & 9 leerder wat tydens ‘n Nasionale kamp tot kampleier/kampleidster verkies word.

VOLKLEURE
Gr. 10 - 12 wat gekies word om die Suid-Kaap by ‘n Nasionale kamp te verteenwoordig, m.a.w. Suid-Kaap Kleure.

VOLKLEURE MET LOURIER
Senior leerder (gr. 10-12) wat by die Nasionale kamp verkies word tot kampleier/kampleidster.

EREKLEURE
Leerder wat Springbok toekenning ontvang.
SPRINGBOK Toekenning
Minstens 3 jaar lid ; woon 95% van alle aktiwiteite by ; woon 3 agtereenvolgende Nasionale kampe by. Hierdie toekenning word deur die hoofbestuur van die landsdiens self bepaal en toegeken.

NOBILITAT LABOR
Leerder wat verkies word om SA Landsdiens Internasionaal te verteenwoordig. Hierdie toekenning kan nie toegeken word as ‘n leerder self en vrywilliglik besluit om te gaan nie. So ‘n leerder moes reeds al bg. toekennings (uitgesluit die Springbok toekenning) ontvang het en deur ‘n eksterne komitee verkies wees om op so ‘n internasionale kamp te gaan.